Видео

Ивермектин суровина

1% ивермектинска инјекција

80% тиамулин водород фумарат премикс

Вовед во компанијата

Видео на компанијата

Производствена линија за инјектирање

Премикс производствена линија

Лекови за живина